Anger Management 

Mental Health Services for Corporations, Families and Individuals.

Anger is a very natural response to certain life experiences. It is one of the most basic emotions and can occur when someone feels negative emotions such as a feeling of being attacked or insulted when given bad feedback. Our ways of expressing anger help us relieve the build-up of negative emotions and tensions inside of us. However excessive anger even for minor issues can be problematic. Excessive anger can be caused by more complex issues. Sometimes it can be a symptom of certain mental health issues. When not controlled properly, anger can be very destructive. In most cases, it can impact the quality of life of the individual. Anger management issues can affect relationships, career and the well-being of a person. 

Expressing Anger

Anger management issues come from the poor management of our emotions. Like most emotions, anger creates chemical changes in our body. It also involves physiological changes. These changes affect heart rate and adrenaline levels. While it is healthy to express anger, there’s a big difference between acknowledging anger and venting, and acting out anger in an out of control or violent way. The most common way to express anger instinctively is aggression. This relates back to the ‘fight or flight’ reaction that we have. When in fight or flight mode, our brain and body is trying to protect us from danger. While this may sound perfect, it isn’t always very suitable. A healthy way to manage anger is through relaxation techniques and anger management therapy.

When does Anger Become a Problem?

Fundamentally, anger becomes a problem when it starts negatively affecting you and those around you. While this will depend on how you’re expressing your anger, if you’re bottling it up and/or blowing up at inappropriate times, you are at risk of damaging not only your health and well-being but also your relationships – as well as other aspects of your daily life.

Spotting the signs

If expressed in abusive or violent ways, anger is an issue. These very destructive behaviours have affected many. The destructive behaviour itself has affected careers, professional and personal wellbeing, it can also damage the relationships with people around you. It is very important that you recognize the signs of anger management issues. Aggression is one of the biggest things to look out for. You may feel a rush of adrenaline through your body – this is why you may react quickly, without control. With adrenaline, you may notice your breath quicken, your heart beating faster and your body becoming tense. Recognizing these signs gives you the opportunity to stop and think about how you want to react to a situation.

Anger management therapy with a Psychologist in Makati

Anger management therapy aims to reduce the feelings anger created, by allowing individuals to explore possible causes, triggers and confront any underlying issues. Available in the form of group or one-to-one sessions, anger management therapy works to address specific types of anger issues, for example, relationships, work-related or adolescent anger, using methods such as cognitive behavioral therapy (CBT) and mindfulness.

 The main aims of anger management therapy include:

  •  Identifying why you get angry.
  • Changing the way you respond to anger.
  • Learning skills to handle anger effectively.
  • Teaching you how to use anger to motivate or solve problems.
  • Teaching you how to communicate effectively.

Anger management therapy can last between four and six weeks, though course duration will depend on your individual circumstances. During the sessions, you’ll work with the counselor to learn specific skills and thought processes, tailored to your needs. Anger management therapy tends to include at-home tasks such as journal writing, and various exercises that help you develop the techniques learnt in the session.

By recognizing and accepting anger problems, you can start to understand how to use anger in a safe and healthy way. During anger management therapy, you’ll learn how to pinpoint your frustrations early on, so they can be resolved in a way that allows you to express your needs, while remaining calm and in control. Essentially, anger management can help you reach your goals, solve problems and rebuild any damage that may have occurred as a result of your anger. If you are or someone you know is experiencing problems controlling their anger, a psychologist in Makati can help.

Ang galit ay isang likas na tugon sa ilang mga karanasan sa buhay. Ito ay isa sa mga pinakasimpleng damdamin at maaaring maganap kapag may nararamdaman na negatibong emosyon tulad ng isang pakiramdam na inaatake o ininsulto kapag binigyan ng masamang “feedback”.

 Ang ating mga paraan ng pagpapahayag ng galit ay tumutulong sa atin na mapawi ang pagbuo ng mga negatibong emosyon at tensyon sa ating kalooban. Gayunpaman ang labis na galit kahit na para sa mga menor de edad ay maaaring maging problema. Ang labis na galit ay maaaring sanhi ng mas kumplikadong mga isyu. Kung minsan ito ay isang sintomas ng ilang mga kalusugan ng isip. 

Kapag hindi maisaayos o ma-”control” ang galit. Ito ay maaaring maging lubhang mapanira. Sa karamihan ng mga kaso, maaaring makaapekto ito sa kalidad ng buhay ng indibidwal. Ang mga isyu sa pamamahala ng galit ay maaaring makaapekto sa mga relasyon, propesyon, at kapakanan ng isang tao.

Pagpapahayag ng Galit

Ang mga isyu sa “Anger Management” ay nagmumula sa mahinang pamamahala ng ating mga damdamin. Tulad ng karamihan sa mga damdamin, ang galit ay lumilikha ng mga pagbabago ng kemikal sa ating katawan. Kasama rin dito ang mga pagbabago sa “physiological”. Ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa antas ng puso at “adrenaline”. Habang ang pagpapahayag ng galit ay normal at maaring nakatutulong sa paglabas ng saloobin, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkilala ng galit at pagpapaalis, at pagkilos ng dahil sa galit sa kawalan ng kontrol o marahas na paraan.

Ang pinaka-karaniwang paraan upang ipahayag ang galit ay pagsalakay at pagbulyaw. Nauugnay ito sa reaksyon ng ‘paglabanan o pag-iwas’ sa komprontasyon. Kapag sa labanan o “flight-mode”, sinusubukan ng ating utak at katawan na protektahan ang ating sarili mula sa panganib. Bagamat ito ay maaaring perpekto, hindi ito laging angkop. Ang isang malusog na paraan upang pamahalaan ang galit ay sa pamamagitan ng mga angkop na paghinga at pagpapababa ng galit.

Kailan nagiging problema ang galit?

Sa pangkalahatan, ang galit ay nagiging problema kapag nagsimula ang negatibong epekto sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo. Habang ito ay nakasalalay sa kung paano mo ipinapahayag ang iyong galit, kung ikaw ay nagpipigil at / o parang sasabog sa hindi naaangkop na mga oras, ikaw ay nasa panganib na makapinsala hindi lamang sa iyong kalusugan at kapakanan kundi pati na rin sa iyong mga relasyon – pati na rin tulad ng iba pang mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na buhay.

Paglalagay ng mga palatandaan

Kung ipinahayag sa mga mapang-abuso o marahas na paraan, ang galit ay isang isyu. Ang mga mapanirang pag-uugali ay nakakaapekto sa nakararami. Ang mga mapanirang pag-uugali mismo ay apektado ang propesyon, maging propesyonal at personal na kapakanan, ito ay maaaring makapinsala sa relasyon sa mga tao sa paligid mo.

Lubos na mahalaga na makilala mo ang mga palatandaan ng mga isyu sa pamamahala ng galit.

Ang pagsalakay ay isa sa mga pinaka malaking bagay na dapat bantayan. Maaari makaramdam ng pagbilis ng “adrenaline”, kadahilanan ng pagbilis ng reaksyon at pagkawala ng “control” sa sarili. Sa adrenaline, maaari mong mapansin ang pagbilis ng paghinga, mabilis na tibok ng puso at pagmanhid ng katawan. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong tumigil at mag-isip tungkol sa kung paano mo gustong tumugon sa isang sitwasyon.

Anger Management Therapy” sa isang Psychologist sa Makati

Ang layunin ng pangangasiwa ng galit ay naglalayong bawasan ang damdamin na nilikha, sa pamamagitan ng pagpayag sa mga indibidwal na tuklasin ang mga posibleng kadahilanan, pagharap sa anumang mga pinagbatayang isyu. Ito ay maaaring maganap sa porma ng pangkat o one-to-one session, ang therapy sa “anger management” ay ginaganap upang matugunan ang mga partikular na uri ng mga isyu ng galit, halimbawa, mga relasyon, kaugnay sa trabaho o galit sa kabataan, gamit ang mga pamamaraan tulad ng “cognitive behavioral therapy” (CBT) at “mindfulness”.

Ang Pangunahing Layunin ng Paggamot sa “Anger Management” ay kinabibilangan ng:

  • Pagtukoy kung bakit ka nagagalit.
  • Pagbabago sa paraan ng pagtugon mo sa galit.
  • Mga kasanayan sa pag-aaral upang epektibong mapamahalaan ang galit.
  • Pagtuturo sa iyo kung paano gumamit ng galit upang mag-udyok o malutas ang mga problema.
  • Pagtuturo sa iyo kung paano epektibong makipag-usap.

Ang paggamot sa “anger management” ay maaaring tumagal sa pagitan ng apat at anim na linggo, bagaman ang haba ng kurso ay nakasalalay sa iyong mga indibidwal na pangyayari. Sa panahon ng mga sesyon, pakikipagtulungan ka sa tagapayo upang matuto ng mga partikular na kasanayan at proseso ng pag-iisip, na angkop sa iyong mga pangangailangan. Ang paggamot sa pamamahala ng galit ay may kasamang mga gawain sa bahay tulad ng pagsulat sa journal, at iba’t ibang pagsasanay na tumutulong sa iyo na bumuo ng mga diskarte na natutunan sa sesyon.

Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap ng mga problema sa galit, maaari mong simulan upang maunawaan kung paano gamitin ang galit sa isang ligtas at malusog na paraan. Sa panahon ng paggagamot sa pamamahala ng galit, matututuhan mo kung paano matukoy ang iyong mga kabiguan nang maaga, upang maaari itong malutas sa isang paraan na nagpapahintulot sa iyo na ipahayag ang iyong mga pangangailangan, habang nananatiling kalmado at kontrolado. Mahalaga, ang pamamahala ng galit ay maaaring makatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin, malutas ang mga problema at muling itayo ang anumang pinsala na maaaring naganap bilang isang resulta ng iyong galit. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakakaranas ng mga problema sa pagkontrol sa kanilang galit, makakatulong ang psychologist sa Makati.